آراس یاری

مدرس تنبک

فراگیری تنبک از سنین نوجوانی نزد استاد کامران یعقوبی

تکمیل تکنیک های نوازندگی در محضر استاد کامبیز گنجه ای

عضو هیات مدیره خانه موسیقی پاوه

شروع تدریس در آموزشگاه ها از 1392

همکاری و اجرا با گروه های هورامان

همنوازی و اجرا با گروه های کوبه ای

Close Menu